Ngaahi faka‘ilonga ‘o e fiekaia´

Languages

Ngaahi faka‘ilonga ‘o e fiekaia´

‘I he taimi ‘oku fiekaia ai ‘a ho‘o pēpee´, ‘e ‘asi atu ‘a e ngaahi faka‘ilonga hangē ko e tua takai holo ‘a hono ngutu´, kaituhu pe fakamu‘omu‘angutu holo (fakaava hono ngutu´ pea tākalo takai holo hono fo‘i ‘ulu´). ‘E lava ke ‘asi mai ‘a e ngaahi faka‘ilonga ko eni´ ‘o tatau ai pē pe ‘oku kuikui pe ‘ā‘ā.

Hunger cues for formula feeding

Hunger cues for formula feeding: Video transcript

 

Share

‘I he taimi ‘oku fiekaia ai ‘a ho‘o pēpee´, ‘e ‘asi atu ‘a e ngaahi faka‘ilonga hangē ko e tua takai holo ‘a hono ngutu´, kaituhu pe fakamu‘omu‘angutu holo (fakaava hono ngutu´ pea tākalo takai holo hono fo‘i ‘ulu´).  ‘E lava ke ‘asi mai ‘a e ngaahi faka‘ilonga ko eni´ ‘o tatau ai pē pe ‘oku kuikui pe ‘ā‘ā.

Ko e ngaahi mu‘aki faka‘ilonga ko eni ki he fiekaia ‘a ho‘o pēpee´ ‘oku mātu‘aki mahu‘inga ‘aupito ia ‘i he fuofua taimi ‘oku´ mo akoako ai mo ho‘o pēpee´ ki he fafanga´.  Feinga ke fafanga ma‘u pē ‘a ho‘o pēpee´ ‘i he taimi kotoa pē ‘oku ‘asi mai ai ‘a e ngaahi faka‘ilonga ‘oku fiekaia´. 

Ko e tangi´ ‘e ngali ko e toki faka‘ilonga fakamuimuitaha ia ki he fiekaia ‘a ho‘o pēpee´.  Feinga ke fafanga ‘a ho‘o pēpee´ kimu‘a he te‘eki ke tangi´.  ‘Oku faingofua ange ke fafanga ia he taimi ‘oku ‘ikai ke lotomamahi mo tangi ai´.

‘E tokoni ‘a hono tuku ke nofo ofi atu pē ‘a pēpē kiate koe´, ‘o kau ai mo ha‘a´ ne mohe pē ‘i he loki tatau ‘i he po‘uli´ (kae ‘ikai ‘aupito ‘i ho mohenga´), ki ho‘o fakapapau‘i ‘oku´ ke fakatokanga‘i ‘a e ngaahi faka‘ilonga kuo taimi ke fafanga ai
ia´. ‘E tokoni eni ke ongo‘i malu mo hao ai ‘a ho‘o pēpee´ pea ‘e tokoni eni ki ho‘o´ mo vāofi´.

This page last reviewed 19 December 2022.

Call Healthline on 0800 611 116 any time of the day or night for free health advice when you need it