Teuteu atu ki he fā‘ele´

Languages

Teuteu atu ki he fā‘ele´

Ko e fili ko ia ki he founga fafanga ma‘a ho‘o pēpee´ ko ha faitu‘utu‘uni mātu‘aki mahu‘inga ia!

Understanding feeding choice before birth

Understanding feeding choice before birth: Video transcript

 

Share

Ko e fili ko ia ki he founga fafanga ma‘a ho‘o pēpee´ ko ha faitu‘utu‘uni mātu‘aki mahu‘inga ia!

Kapau ‘oku´ ke fie fakakaukau ke fafanga hu‘akau pēpē ‘a ho‘o pēpee´, kole ange ki ho‘o mā‘uli´ pe tokotaha faifā‘ele´ ke ‘oatu ha fakamatala ke tokoni ke fai‘aki ha‘o faitu‘utu‘uni ‘i he funga ‘o ho‘o ‘osi ‘ilo‘ilopau ki ai.

Kapau ‘oku ‘ikai ke ke fakahuhu, ko e founga kehe pē ‘e taha ‘oku fe‘unga ma‘a ho‘o pēpee´ ko ha hu‘akau pēpē ‘oku fe‘unga mo hono ta‘u motu‘a´ kae‘oua kuo´ ne māhina 12.

This page last reviewed 21 November 2022.

Call Healthline on 0800 611 116 any time of the day or night for free health advice when you need it