Ko e hā ‘a e lahi ‘o e hu‘akau ‘e fiema‘u ‘e pēpē?

Languages

Ko e hā ‘a e lahi ‘o e hu‘akau ‘e fiema‘u ‘e pēpē?

‘E kau ‘a e ta‘u motu‘a ‘o ho‘o pēpee´, hono mamafa´, taimi ‘o e ‘aho´, lahi ‘o ‘ene ngaungaue´ pea mo e vave ‘o ‘ene tupu´ ki hono tu‘utu‘unia ‘o e lahi ‘o e hu‘akau ‘e fiema‘u ‘e ho‘o pēpee´.

How much formula does baby need?

How much formula does baby need: Video transcript

Share

‘E kau ‘a e ta‘u motu‘a ‘o ho‘o pēpee´, hono mamafa´, taimi ‘o e ‘aho´, lahi ‘o ‘ene ngaungaue´ pea mo e vave ‘o ‘ene tupu´ ki hono tu‘utu‘unia ‘o e lahi ‘o e hu‘akau ‘e fiema‘u ‘e ho‘o pēpee´. 

‘E hā atu ‘i he kapa hu‘akau´ ‘a e ngaahi tūhulu fakalūkufua ki heni´. 

Ko e angamaheni´ ‘oku fafanga pē ‘a e fanga ki‘i pēpee´ ‘i he taimi ‘oku nau fiekaia ai´, ko ia ai, ako ke ke ‘ilo ‘a e ngaahi faka‘ilonga ‘a ho‘o pēpee´.  ‘I he ngaahi fuofua ‘aho´, ‘e ngali inu pē ‘e ho‘o pēpee´ ‘a ‘ene hina´ ke maha.

Ko e tokolahi ‘o e fanga ki‘i pēpē ‘oku nau inu hu‘akau´ te nau fiema‘u ke fafanga tu‘o 6-8 kinautolu ‘i he houa ‘e 24 ‘i honau ngaahi fuofua uike´. 

Tahataha māmālie hake pē hono hikihiki ‘o e lahi ‘o e fo‘i fafanga takitaha ‘i he lolotonga ‘o e ‘aho´.  ‘I he māhina 2 nai ‘a ho‘o pēpee´, ‘e ngalingali ke a‘u ‘o houa ‘e 3-4 ‘a e lōloa ‘o e vaha‘a taimi fafanga takitaha.

‘Oku fe‘unga pē ‘a e hu‘akau ‘oku inu ‘e ho‘o pēpee´ ‘o kapau ‘oku:

  • fiemālie mo nonga ‘i ha ngaahi lau houa hili hano fafanga
  • faka‘au pē ke sino ‘i ha vaha'a taimi fe‘unga
  • tu‘o 6 pe lahi hake ‘a e viku ‘a hono napikeni´ ‘i he ‘aho

This page last reviewed 21 November 2022.

Call Healthline on 0800 611 116 any time of the day or night for free health advice when you need it