Tāmate‘i ‘o ha siemu

Languages

Tāmate‘i ‘o ha siemu

‘Oku mahu‘inga ‘aupito ‘a hono fufulu pea mo hono haka ‘o e ngaahi nāunau fafanga ‘a e pēpee´. ‘Oku mahu‘inga foki ke ma‘a ‘a e nima´ ‘i he taimi ‘oku´ te ala ai ki he ngaahi nāunau fafanga´ pe teuteu‘i ai ‘a e hina huhu´.

Washing and sterilising formula equipment

Washing and sterilising formula equipment: Video transcript

Share

‘Oku mahu‘inga ‘aupito ‘a hono fufulu pea mo hono haka ‘o e ngaahi nāunau fafanga ‘a e pēpee´.  ‘Oku mahu‘inga foki ke ma‘a ‘a e nima´ ‘i he taimi ‘oku´ te ala ai ki he ngaahi nāunau fafanga´ pe teuteu‘i ai ‘a e hina huhu´.

‘Oku tu‘u laveangofua ‘a ho‘o pēpē toki fanau‘i´ ke ne ma‘u ha mahaki pipihi pea ko ia ai kuo pau ke ke fufulu pea haka ‘a e ngaahi nāunau fafanga kotoa pē ke tāmate‘i ha ngaahi siemu kae‘oua kuo māhina 3 ‘a ho‘o pēpee´.  Hili ‘a e māhina 3, ‘oku fe‘unga pē ‘a hono mātu‘aki fufulu mo vaima‘a ‘o e nāunau fafanga´.

Fanofano ma‘u pē ho nima´ ke mātu‘aki ma‘a ‘aki ha koa mo ha vai pea holoholo ‘aki ha taueli pe taueli pepa kimu‘a pea´ ke toki haka ‘a e nāunau fafanga´ pe teuteu‘i ‘a e hina huhu ‘a ho‘o pēpee´.

This page last reviewed 21 November 2022.

Call Healthline on 0800 611 116 any time of the day or night for free health advice when you need it