‘Oku mākona nai ‘a pēpē?

Languages

‘Oku mākona nai ‘a pēpē?

Ko e ngaahi founga te ke lava ‘o tala mei ai pe ‘oku fe‘unga ‘a e hu‘akau ‘oku ma‘u ‘e ho‘o pēpee´ ‘oku kau ki ai ‘eni: tupu ‘a hono sino´ mo hono mamafa´ ; toutou fetongi ‘o hono napikeni viku´; tu‘umama‘o ‘i he ‘aho kotoa pē.

Is baby getting enough formula?

Is baby getting enough formula: Video transcript

Share

Ko e ngaahi founga te ke lava ‘o tala mei ai pe ‘oku fe‘unga ‘a e hu‘akau ‘oku ma‘u ‘e ho‘o pēpee´ ‘oku kau ki ai ‘eni:

  • tupu ‘a hono sino´ mo hono mamafa´ – ‘oku kau ‘i he tohi lēkooti Well Child Tamariki Ora ‘a ho‘o pēpee´ ‘a e ngaahi kalafi ‘oku hā ai ‘a e mamafa mo e tupu ‘a ho‘o pēpee´
  • toutou fetongi ‘o hono napikeni viku´
  • tu‘umama‘o ‘i he ‘aho kotoa pē

Manatu‘i, ‘oku ‘ikai fiema‘u ia ke ‘osi ma‘u pē ‘a e hina hu‘akau ‘a ho‘o pēpee´ ‘i he fo‘i fafanga takitaha. 

Ko ha pēpē ‘oku tangi ‘oku ‘ikai ‘uhinga ia ko ha pēpē ia ‘oku fiekaia – ‘oku ‘i ai ‘a e ngaahi ‘uhinga kehe ia ki he tangi´.

‘E tokoni atu ‘a ho‘o mā‘uli´ pe ko ho‘o neesi Palaniketi´ ke ke ‘ilo ‘a e ngaahi faka‘ilonga ko eni´, pea mo fakapapau‘i ‘oku lele lelei pē ‘a e fafanga ‘o ho
‘o pēpee´.

‘E fiema‘u ia ke toutou fafanga ‘a ho‘o pēpee´ ‘i he po‘uli´, ko ia ai ‘e ngali ke ke toutou ‘ā ‘i he po‘uli´ ke fafanga ia.  ‘Oku ‘ikai ke ‘i ai ha faikehekehe ia ‘i he taimi mohe ‘a e fanga ki‘i pēpē ‘oku fafanga hina´ mei´ he fanga ki‘i pēpē ‘oku fakahuhu´.

This page last reviewed 19 December 2022.

Call Healthline on 0800 611 116 any time of the day or night for free health advice when you need it