‘Oku fēfē ‘a hono teuteu‘i ‘o e hina hu‘akau ‘a pēpē?

Languages

‘Oku fēfē ‘a hono teuteu‘i ‘o e hina hu‘akau ‘a pēpē?

‘Oku ‘ikai hao ‘a e hu‘akau pēpee´ ia mei´ hano ma‘u ‘e he siemu´. Tokanga‘i ‘a hono teuteu‘i mo hono tauhi ‘o e hu‘akau kuo ‘osi taa´ ke malu ma‘a ho‘o pēpee´.

How to make baby's formula

How to make baby's formula: Video transcript

 

Share

Lau fakalelei ‘a e fakamatala ‘i he tu‘a kapa hu‘akau´ (‘o kau ki heni ‘a e ‘aho ‘oku ‘osi ki ai ‘a hono ‘aonga´) pea muimui ki he fakahinohino´.  Fakapapau‘i ‘oku´ ke ngāue‘aki ‘a e sēpuni fua ‘oku ‘omai ‘i he kapa´.

‘Oku ‘ikai hao ‘a e hu‘akau pēpee´ ia mei´ hano ma‘u ‘e he siemu´.  Tokanga‘i ‘a hono teuteu‘i mo hono tauhi ‘o e hu‘akau kuo ‘osi taa´ ke malu ma‘a ho‘o pēpee´. 

‘Oku totonu ke toki teuteu‘i pē ‘a e hu‘akau pēpee´ kimu‘a ‘i he taimi fafanga´. 

 Kapau ‘oku ‘ikai malava ‘eni, ‘e lava ke tuku pē ‘a e hina huhu´ ‘i he māfana ‘o ha loki ‘o ‘oua na‘a toe laka hake ‘i he houa ‘e 2, pe ‘i he ‘aisi fakamokomoko´ ‘o ‘oua na‘a toe laka hake ‘i he houa ‘e 24.

‘I he ‘uluaki māhina ‘e 6 ‘o ho‘o pēpee´, ko e vai kotoa pē ‘oku ngāue‘aki ki hono ngaahi ‘o e hu‘akau ‘a ho‘o pēpee´ ‘oku totonu ke fakalili pea fakamokomoko ia ‘i he ‘aho pē ‘oku´ ke faka‘aonga‘i ai ia´.

‘I he ngaahi kolo lalahi´, ‘e lava ke ke ngāue hangatonu‘aki pē ‘a e vai mei´ he tepi´ ke ngaohi‘aki ‘a e hina ‘a ho‘o pēpee´ hili ‘a hono māhina 6.  Ka ‘oku ‘ikai eni, hokohoko atu pē hono haka ‘o e vai´.

This page last reviewed 21 November 2022.

Call Healthline on 0800 611 116 any time of the day or night for free health advice when you need it