Ko e hā ‘a e hu‘akau pēpē ke te fili mei ai?

Languages

Ko e hā ‘a e hu‘akau pēpē ke te fili mei ai?

‘Oku sai pē ke ke fili ha hu‘akau pēpē ma‘a´ e fanga ki‘i pēpē toki fanau‘i´ (‘from birth‘) ‘a ia ‘e fe‘unga mo ho‘o sēniti´. ‘Oku ‘ikai ha fakamo‘oni tau‘atāina ia ke hā mei ai pe ko e hu‘akau pēpē mei´ he kautaha fē ‘oku lelei ange ma‘a ho‘o pēpee´.

What formula to choose

What formula to choose: Video transcript

 

Share

‘Oku sai pē ke ke fili ha hu‘akau pēpē ma‘a´ e fanga ki‘i pēpē toki fanau‘i´ (‘from birth‘) ‘a ia ‘e fe‘unga mo ho‘o sēniti´.  ‘Oku ‘ikai ha fakamo‘oni tau‘atāina ia ke hā mei ai pe ko e hu‘akau pēpē mei´ he kautaha fē ‘oku lelei ange ma‘a ho‘o pēpee´.

Fili ha hu‘akau pēpē ‘oku fe‘unga mo e ta‘u motu‘a ‘o ho‘o pēpee´.  ‘E ala puke ‘a ho‘o pēpee´ kapau te ke fafanga‘aki ia ha hu‘akau pēpē ‘oku fakataumu‘a ma‘a´ e kau pēpē ‘oku toe lalahi ange´.

Lau ma‘u pē ‘a e fakahinohino ‘i he tu‘a kapa hu‘akau´, pea muimui pau ki heni.

‘Oku fa‘a fokotu‘u atu ke ngāue‘aki ‘a e hu‘akau pēpē ngaohi mei´ he hu‘akau pulu´ ki he fanga ki‘i pēpē mo‘ui lelei ‘oku ‘ikai fakahuhu´.

Kapau ‘oku´ ke pehē ‘oku kau kovi ‘a e hu‘akau pulu´ ki ho‘o pēpee´, talanoa mo ho‘o mā‘uli´ (pe ko ha taha faifā‘ele kehe) pe ko e neesi Palaniketi´ (Well Child nurse) kimu‘a pea´ ke toki fakatau ha kalasi hu‘akau kehe.

This page last reviewed 21 November 2022.

Call Healthline on 0800 611 116 any time of the day or night for free health advice when you need it