Inu lelei taha´

Languages

Inu lelei taha´

Ko e inu lelei taha ma‘a e fanga ki‘i pēpē toki fanau‘i ki he māhina 6 ko e hu‘ahuhu (pe hu‘akau pēpee´). Mei´ he māhina 7–12, ko e hu‘ahuhu´ (pe hu‘akau pēpee´) mo e vai´ ‘a e ongo inu lelei taha ma‘a ho‘o pēpee´.

Best drinks for babies

Best drinks for babies: Video transcript

Share

Ko e inu lelei taha ma‘a´ e fanga ki‘i pēpē toki fanau‘i´ ki he māhina 6 ko e hu‘ahuhu´ (pe hu‘akau pēpee´). ‘Oku ‘ikai toe fiema‘u ha me‘a kehe ia ki he fanga ki‘i pēpē ko ia ‘oku fakahuhu´ kā ko e hu‘ahuhu´ pē ‘i he fuofua māhina 6.

Mei´ he māhina 7–12, ko e hu‘ahuhu´ (pe hu‘akau pēpee´) mo e vai´ ‘a e ongo inu lelei taha ma‘a ho‘o pēpee´.  ‘E lava ke ke ‘oatu ki ai ha vai ‘i ha ipu, neongo ‘oku fe‘unga pē ‘a e inu ia ‘oku´ ne ma‘u mei´ he hu‘ahuhu´.

‘E lava ke ke fili ke kei fakahuhu pē ‘a ho‘o pēpee´ hili ‘a e hoko ‘a hono māhina 12.

Tatali kae‘oua kuo māhina 12 ‘a ho‘o pēpee´ kae toki ‘oatu ki ai ‘a e huhu‘a‘i hu‘akau pulu´.

Faka‘ehi‘ehi mei hano ‘oatu ha inu ki ho‘o pēpee´ ‘oku ‘i ai ha suka fakaenatula pe kuo tānaki ki ai ha suka (hangē ko e inu siusi, fakalanu, inu kasa, pe hu‘akau fakalanu).  ‘Oku ‘ikai sai ‘eni ki ho‘o pēpee´.  ‘E lava ‘e he suka ‘i he ngaahi inu ko ia´ ‘o maumau‘i ‘a honau nifo´ pea ‘e ala tupu ai ha manako ‘a ho‘o pēpee´ ki he me‘akai melie´.

‘Oua na‘a ‘oange ki ho‘o pēpee´ ha tī, kofi, kavamālohi, inu fakalahi ivi pe ko ha ngaahi inu kehe ‘oku fakataumu‘a ma‘a´ e kakai lalahi´.

This page last reviewed 12 October 2021.

Call Healthline on 0800 611 116 any time of the day or night for free health advice when you need it