Ngaahi Faka‘ilonga ‘o e Fiekaia´

Languages

Ngaahi Faka‘ilonga ‘o e Fiekaia´

‘I he taimi ‘oku fiekaia ai ‘a ho‘o pēpee´, ‘e ‘asi atu ‘a e ngaahi faka‘ilonga hangē ko e tua takai holo ‘a hono ngutu´, kaituhu pe fakamu‘omu‘angutu holo (fakaava hono ngutu´ pea tākalo takai holo hono fo‘i ‘ulu´). ‘E lava ke ‘asi mai ‘a e ngaahi faka‘ilonga ko eni´ ‘o tatau ai pē pe ‘oku kuikui pe ‘ā‘ā.

Share

‘I he taimi ‘oku fiekaia ai ‘a ho‘o pēpee´, ‘e ‘asi atu ‘a e ngaahi faka‘ilonga hangē ko e tua takai holo ‘a hono ngutu´, kaituhu pe fakamu‘omu‘angutu holo (fakaava hono ngutu´ pea tākalo takai holo hono fo‘i ‘ulu´).  ‘E lava ke ‘asi mai ‘a e ngaahi faka‘ilonga ko eni´ ‘o tatau ai pē pe ‘oku kuikui pe ‘ā‘ā.

Ko e ngaahi mu‘aki faka‘ilonga ko eni ki he fiekaia ‘a ho‘o pēpee´ ‘oku mātu‘aki mahu‘inga ‘aupito ia ‘i he fuofua taimi ‘oku´ mo akoako ai mo ho‘o pēpee´ ki he fakahuhu´.  Feinga ke fakahuhu ma‘u pē ‘a ho‘o pēpee´ ‘i he taimi kotoa pē ‘oku ‘asi mai ai ‘a e ngaahi faka‘ilonga ‘oku fiekaia´.

Feinga ke fafanga ‘a ho‘o pēpee´ kimu‘a te‘eki ke tangi´.  ‘Oku faingofua ange ke fakatokoto lelei pea fakama‘u lelei ‘a e ngutu ‘o pēpee´ ki ho huhu´ ‘i he taimi ‘oku ‘ikai lotomamahi mo tangi ai´.  

This page last reviewed 30 May 2022.

Call Healthline on 0800 611 116 any time of the day or night for free health advice when you need it