Kamakamata ‘o e Fakahuhu´

Languages

Kamakamata ‘o e Fakahuhu´

‘Oku fa‘a ‘aho 2-3 pea toki hifo ‘a ho hu‘ahuhu´, pea ‘oku toki fa‘a foki ‘a e mamafa ‘o e fanga ki‘i pēpee´ ki he mamafa na‘e fanau‘i mai ‘aki kinautolu´ hili ha ‘aho ‘e 10-14.

Share

‘Oku fa‘a ‘aho 2-3 pea toki hifo ‘a ho hu‘ahuhu´, pea ‘oku toki fa‘a foki ‘a e mamafa ‘o e fanga ki‘i pēpee´ ki he mamafa na‘e fanau‘i mai ‘aki kinautolu´ hili ha ‘aho ‘e 10-14.

‘Oku fa‘a toki hokohoko mai ‘a e viku ‘a honau napikeni´, ‘o a‘u hake ki he fetongi tu‘o 6 he houa ‘e 24 kotoa pē, ‘o lau mei honau ‘aho 5 ‘o hokohoko atu ai. 

‘I he kamata´, ‘e tu‘u mai ‘aki ‘e ho‘o pēpee´ ha tu‘umama‘o ‘oku lanu‘i valitā ‘oku ui ko e mēkoniume (meconium).  ‘I he a‘u ki hono ‘aho 3, ‘oku totonu ke liliu eni ‘o lanu mata maama mo fatufatu ange ‘o faingofua ange ai hono fakama‘a´.  Mei hono ‘aho 4 pea ‘i hono ngaahi fuofua uike´, ‘oku totonu ke tu‘umama‘o lanu engeenga tu‘o 2 pe lahi hake ‘a ho‘o pēpee´ ‘i he ‘aho takitaha. 

‘Oku ‘ikai totonu ke mamahi ho huhu´ mo ho mata‘ihuhu´.  Kapau ‘oku pehē ‘eni, kole ha tokoni.  

This page last reviewed 30 May 2022.

Call Healthline on 0800 611 116 any time of the day or night for free health advice when you need it