Teuteu ki he Fā‘ele´

Languages

Teuteu ki he Fā‘ele´

Kimu‘a ‘i hono fā‘ele‘i ‘o ho‘o pēpee´, fekumi ke ke ‘ilo ‘i he lahi taha te ke ala lava´ felāve‘i mo e anga ‘o e fakahuhu´.

Share

Kimu‘a ‘i hono fā‘ele‘i ‘o ho‘o pēpee´, fekumi ke ke ‘ilo ‘i he lahi taha te ke ala lava´ felāve‘i mo e anga ‘o e fakahuhu´. 

Kātaki ke lahi.  ‘E fiema‘u ha ki‘i taimi kimu‘a pea´ mo toki anga mo ho‘o pēpee´ ki he fakahuhu´. 

‘E tokoni kapau ‘e poupou lelei atu ‘a ho fāmili´ mo ho ngaahi maheni´.

‘Oku malava ‘e he meimei fa‘ē kotoa pē ‘o fakahuhu ‘i he taimi ‘oku nau ma‘u ai ‘a e tokoni totonu´.  Kole ha tokoni ‘i he vave taha´.  

This page last reviewed 30 May 2022.

Call Healthline on 0800 611 116 any time of the day or night for free health advice when you need it