Me‘atokoni lelei taha ma‘a ho‘o pēpee´

Languages

Me‘atokoni lelei taha ma‘a ho‘o pēpee´

‘E hoko ‘a hono fakahuhu ‘ata‘atā pē ‘a ho‘o pēpee´ ‘i hono fuofua māhina ono´ pea mo hono hokohoko atu ‘eni hili ‘a ‘ene kamata kai me‘akai´ ‘o a‘u ki hono māhina 12 mo fakalaka hake ai´ ko e kamata lelei taha ia ki he ‘ene mo‘ui´.

Share

‘E hoko ‘a hono fakahuhu ‘ata‘atā pē ‘a ho‘o pēpee´ ‘i hono fuofua māhina ono´ pea mo hono hokohoko atu ‘eni hili ‘a ‘ene kamata kai me‘akai´ ‘o a‘u ki hono māhina 12 mo fakalaka hake ai´ ko e kamata lelei taha ia ki he ‘ene mo‘ui´.

Ko e hu‘ahuhu´ ‘oku ta‘etotongi, fo‘ou pea ‘ikai fiema‘u ia ke toe teuteu‘i.  ‘Oku faingofua eni ki hono folo ‘e ho‘o pēpee´, ‘oku feliuliuaki ‘eni fakatatau ki he fiema‘u ‘a ho‘o pēpee´, pea ‘oku ‘i loto ‘i ai ‘a e ngaahi ma‘u‘anga ivi ‘oku fiema‘u ‘e ho‘o pēpee´ ‘i hono fuofua māhina ono´. 

Ko e me‘a‘ofa mahu‘inga taha ‘eni ‘oku malava ke ke ‘oange ma‘a ho‘o pēpee´.

Fekumi ke ke ‘ilo felāve‘i mo e fakahuhu´ ‘i he taimi ‘oku´ ke kei feitama ai´.  ‘E lava ‘e ho‘o mā‘uli´ pe ko ha taha faifā‘ele kehe pe ko ha kulupu poupou ki he fakahuhu´ ‘o tokoni atu ke ke ma‘u ai ha fakamatala ki ha‘o fili ke fakahoko ‘eni.  

This page last reviewed 30 May 2022.

Call Healthline on 0800 611 116 any time of the day or night for free health advice when you need it