Ko hano fakama‘u lelei ‘o e ngutu´ ki he huhu´

Languages

Ko hano fakama‘u lelei ‘o e ngutu´ ki he huhu´

Ko e tonu ko ia ‘o hono fakama‘u ‘o e ngutu ‘o pēpee´ ki he mata‘ihuhu´ ko e kī ia ki he fakahuhu lelei´.

Share

Ko e tonu ko ia ‘o hono fakama‘u ‘o e ngutu ‘o pēpee´ ki he mata‘ihuhu´ ko e kī ia ki he fakahuhu lelei´. 

Kole ange ke faka‘ali‘ali atu ‘a e founga ‘o e fakahuhu´. 

Fakapapau‘i ‘oku tonu ‘a hono fakama‘u ‘o e ngutu ‘o pēpee´ ki ho huhu´.  Kapau kuo pikima‘u ‘a e tu‘u ‘a hono ngutu´ ‘e lahi ‘a e hu‘akau ‘e tafe ki ho huhu´ pea ‘e huhu mākona ‘a ho‘o pēpee´, pea ‘e ongo‘i fiemālie ai ‘a ho huhu´ mo ho mata‘ihuhu´.

‘Oku lahi ‘a e ngaahi fa‘ahinga tokoto hu‘u kehekehe ki he fakahuhu´.  ‘E tokoni ki heni ‘a e ngaahi fakakaukau ko eni´:

  • fakatokoto fakahangatonu ‘a e ‘ulu mo e sino ‘o ho‘o pēpee´ ke laine tatau koe‘uhi´ ke faingofua ‘ene folo ‘a e hu‘akau´
  • puke ‘a pēpē ke fa‘aki atu kiate koe, ‘o lango‘i hake hono kia´, uma´ mo hono tu‘a´
  • fakapapau‘i ‘oku kei lava pē ‘e pēpē ‘o ue‘i hono ‘ulu´, ‘o ‘ikai fakakekeva hake ke lava ‘o huhu

Toutou sio ma‘u pē ‘i he fo‘i vitioo´!

This page last reviewed 30 May 2022.

Call Healthline on 0800 611 116 any time of the day or night for free health advice when you need it