Breastfeeding

Exclusively breastfeeding for around the first 6 months of your baby's life and then continuing once your baby starts solids until 12 months and beyond gives your baby the best start in life. Each page listed below begins with a short video followed by key messages in English and 9 other languages. More detailed information follows at the bottom of each page. You might like to start by watching the video on the page Best food for your baby.

 

Mother breastfeeding her baby in the kitchen

Copyright: Kidshealth

‘E hoko ‘a hono fakahuhu ‘ata‘atā pē ‘a ho‘o pēpee´ ‘i hono fuofua māhina ono´ pea mo hono hokohoko atu ‘eni hili ‘a ‘ene kamata kai me‘akai´ ‘o a‘u ki hono māhina 12 mo fakalaka hake ai´ ko e kamata lelei taha ia ki he ‘ene mo‘ui´.

‘Oku lahi faufaua ‘a e ‘aonga ‘o e hu‘ahuhu´ ki he mo‘ui lelei ‘a e pēpee´ mo koe foki.

Kimu‘a ‘i hono fā‘ele‘i ‘o ho‘o pēpee´, fekumi ke ke ‘ilo ‘i he lahi taha te ke ala lava´ felāve‘i mo e anga ‘o e fakahuhu´.

‘E hoko ‘a ho‘o ‘ō‘ōfaki ‘a ho‘o pēpee´ hili pē hono fā‘ele‘i´ ko ha fakanonga ki hono sino´, fakatotoka ‘a ‘ene mānava´ pea mo tokoni ke fakamāfana‘i ai ia. ‘E tokoni eni ke ongo‘i malu mo hao ai ‘a ho‘o pēpee´ pea mo kamata‘i ai ‘a ho‘o´ mo vāofi´.

Ko e fanga ki‘i pēpee´ ‘oku fakaenatula pē ‘a ‘enau fu‘u fiema‘u ia ‘e kinautolu ke nau huhu´. ‘I he taimi lahi ‘oku hā mai ‘i he fuofua houa´ pē ‘a e ngaahi faka‘ilonga kuo mateuteu ‘a ho‘o pēpee´ ia ‘a ‘au ke huhu, hangē ko e tuotua holo hono ngutu´, kaituhu pe fakamu‘omu‘angutu takai holo (fakaava hono ngutu´ pea tākalo takai holo hono fo‘i ‘ulu´). Kapau ‘e tukunoa‘i pē ia, ‘e nga‘unu atu pē ia ki ho huhu´ ‘o fakama‘u hono ngutu´ ki he mata‘ihuhu´ ‘iate ia pē.

Ko e tonu ko ia ‘o hono fakama‘u ‘o e ngutu ‘o pēpee´ ki he mata‘ihuhu´ ko e kī ia ki he fakahuhu lelei´.

‘I he taimi ‘oku fiekaia ai ‘a ho‘o pēpee´, ‘e ‘asi atu ‘a e ngaahi faka‘ilonga hangē ko e tua takai holo ‘a hono ngutu´, kaituhu pe fakamu‘omu‘angutu holo (fakaava hono ngutu´ pea tākalo takai holo hono fo‘i ‘ulu´). ‘E lava ke ‘asi mai ‘a e ngaahi faka‘ilonga ko eni´ ‘o tatau ai pē pe ‘oku kuikui pe ‘ā‘ā.

‘Oku fa‘a ‘aho 2-3 pea toki hifo ‘a ho hu‘ahuhu´, pea ‘oku toki fa‘a foki ‘a e mamafa ‘o e fanga ki‘i pēpee´ ki he mamafa na‘e fanau‘i mai ‘aki kinautolu´ hili ha ‘aho ‘e 10-14.

‘E hoko ‘a hono toutou fafanga ‘o pēpē ‘i he taimi pē ko ia ‘oku fiekaia ai´ ke fofonu ma‘u pē ai ho huhu´. Ko e founga eni ‘o e fakapapau‘i‘aki ‘e ho‘o pēpee´ ‘oku fe‘unga ma‘u pē ‘a e hu‘ahuhu ‘oku´ ne fiema‘u´. Ko e hu‘akau ko ia ‘oku´ ne kai´ ‘oku fakafo‘ou ma‘u pē ia ‘i he taimi kotoa pē ‘oku huhu ai´.

‘Oku ‘uhinga ‘eni ki hono tatau ‘o e hu‘ahuhu´ mei´ ho huhu´. Te ke fakahoko ‘eni kapau ‘oku´ mo māvahevahe mo ho‘o pēpee´ ‘i ha fa‘ahinga ‘uhinga pē.

‘Oku lava ke tauhi fakatolonga ‘a e hu‘ahuhu´. Manatu‘i ke ngāue‘aki ha hina kuo ‘osi haka ke tauhi ai ‘a e hu‘ahuhu´.