Tauhi ‘o pēpē ke malu mo hao´

Languages

Tauhi ‘o pēpē ke malu mo hao´

‘Oku mahu‘inga ‘aupito ‘a e malu mo hao´ ‘i he taimi ‘oku ma‘u me‘atokoni ai ‘a ho‘o pēpee´.

Keeping baby safe when eating

Keeping baby safe when eating. Video transcript.

Share

‘Oku mahu‘inga ‘aupito ‘a e malu mo hao´ ‘i he taimi ‘oku ma‘u me‘atokoni ai ‘a ho‘o pēpee´. 

Fakapapau‘i ‘oku fakama‘u lelei ‘a ho‘o pēpee´ ‘i ha sea kai ma‘a´ e pēpee´ (high chair), pe ‘i ho funga´. 

‘Oku fiema‘u ke nofo ofi atu ha tokotaha lahi ke siofi mo tokanga‘i ha ngaahi palopalema hangē ko ha lo‘oa pe ko ha kau kovi ki ai ‘a ha me‘akai.  ‘Oua na‘a tuku tokotaha ‘a ho‘o pēpee´ mo ha me‘akai.

Fekumi ke ke ‘ilo ki he me‘akai ‘e ngalingali ke hoko ai ha lo‘oa´.  ‘Oua na‘a ‘oatu ki ai ha me‘akai fefeka fuoiiki, ‘o hangē ko ha fa‘ahinga nati pea mo ha tenga‘i‘akau.  

This page last reviewed 05 December 2023.

Call Healthline on 0800 611 116 any time of the day or night for free health advice when you need it