Starting Solids

All about starting solids when your baby's ready (around 6 months of age). Each page begins with a short video followed by key messages in English and 9 other languages. Scroll down each page for more detailed information (like a How to get started with solids checklist). You might like to start by watching the video on the page Starting solids: Key messages.

 

Mother with her baby on her lap, giving her baby a spoon of pureed baby food

Copyright: Kidshealth

‘I hono māhina 6 nai, ‘oku kamata ke fiema‘u ‘e ho‘o pēpee´ ‘a e ngaahi ivi vaitamini mo e ma‘u‘anga ivi kehe (tautautefito ki he iron mo e zinc) ‘a ia ‘oku ma‘u ‘i he me‘atokoni angamaheni.

Ko e inu lelei taha ma‘a e fanga ki‘i pēpē toki fanau‘i ki he māhina 6 ko e hu‘ahuhu (pe hu‘akau pēpee´). Mei´ he māhina 7–12, ko e hu‘ahuhu´ (pe hu‘akau pēpee´) mo e vai´ ‘a e ongo inu lelei taha ma‘a ho‘o pēpee´.

Kamata‘aki hano fafanga sēpuni atu ‘o ha me‘akai kuo ‘osi tā/o‘i ke sepo ‘i he taimi kuo mateuteu ai ‘a ho‘o pēpee´ (mei´ he māhina 6 nai).

Kamata‘aki ha me‘akai pē ‘e taha ‘i he taimi pē ‘e taha, pea toki tānaki atu ha me‘akai fo‘ou ‘i he ‘aho ‘e 2-4 kotoa pē.

Toe ‘oatu ha me‘akai kehekehe pea fuo mo kili kehekehe ki ho‘o pēpee´ ‘i he ‘alu ke fu‘u lahi ange´.

‘I he ‘ene a‘u ki he taimi ko eni´, ‘oku pau pē ‘oku kai tu‘o 3-4 ‘a ho‘o pēpee´ ‘i he ‘aho, ki‘i kai ma‘ama‘a ‘e 1-2, pea huhu (pe inu hu‘akau pēpē) tu‘o 2-3.

‘Oku mahu‘inga ‘aupito ‘a e malu mo hao´ ‘i he taimi ‘oku ma‘u me‘atokoni ai ‘a ho‘o pēpee´.